คนเลี้ยงม้า เล่มต้น (คนเลี้ยงม้า, #1) 易人北

ISBN:

Published: February 2015

Paperback

190 pages


Description

คนเลี้ยงม้า เล่มต้น (คนเลี้ยงม้า, #1)  by  易人北

คนเลี้ยงม้า เล่มต้น (คนเลี้ยงม้า, #1) by 易人北
February 2015 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 190 pages | ISBN: | 10.68 Mb

หมาฟูทุมเทแรงกายแรงใจคอยๆ ประคับประคองลูชีจนเติบใหญชวยสอนวิชายุทธ และรักอีกฝายมากเสียยอมพลีกายใหเขาไมเรียกรองอะไรอืน ขอแคเดกคนนันไมลืมตัวเองกพอแลวสุดทายสิงทีกลัวกเปนจริง เมือลูชีไดดิบไดดี กมีใหมลืมเกากลายเปนวาเขามอบความรูสึกใหอยูฝายเดียว...รูเอาไวMoreหม่าฟูทุ่มเทแรงกายแรงใจค่อยๆ ประคับประคองลู่ชี่จนเติบใหญ่ช่วยสอนวิชายุทธ์ และรักอีกฝ่ายมากเสียยอมพลีกายให้เขาไม่เรียกร้องอะไรอื่น ขอแค่เด็กคนนั้นไม่ลืมตัวเองก็พอแล้วสุดท้ายสิ่งที่กลัวก็เป็นจริง เมื่อลู่ชี่ได้ดิบได้ดี ก็มีใหม่ลืมเก่ากลายเป็นว่าเขามอบความรู้สึกให้อยู่ฝ่ายเดียว...รู้เอาไว้เสีย ข้ายิ่งรักเจ้ามากเท่าไร ก็ยิ่งตัดใจได้ยากเท่านั้น!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คนเลี้ยงม้า เล่มต้น (คนเลี้ยงม้า, #1)":


karczmasiwadolina.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us